Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Zápis dětí do naší školy

Zápis dětí do první třídy


Zápis k povinné školní docházce proběhne na naší škole v pátek 26. dubna 2019 v době od 13.00 do 16.00 hodin v prostorách školy.


Žádost o přijetí k povinné školní docházce podává rodič u zápisu a musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení ( SPC, PPP ).

Žádost o odklad povinné školní docházky podává rodič u zápisu a doloží ji stanoviskem poradenského zařízení a odborného lékaře ( pediatra ) nebo stanoviskem klinického psychologa. Žádost o odklad tedy musí být doložena dvěma doporučujícími stanovisky.

Účastník zápisu může být vyzván k předložení průkazu totožnosti a rodného listu dítěte, za účelem ověření, zda za dítě jedná oprávněná osoba. Proto doporučujeme, aby si  osoba, která jedná u zápisu za dítě, tyto doklady přinesla.

 

Organizace a průběh  zápisu k povinné školní docházce, podmínky pro přijetí :

1. Na školní rok 2019/20 zapisujeme děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší věk 6ti let.

2. Zapisujeme pouze děti se zdravotním postižením a to zejména s tělesným postižením, více vadami a autismem. Přednostně přijímáme děti, které přicházejí z naší mateřské školy a děti po odkladu školní docházky. Při přijímání dětí k základnímu vzdělávání je nutné přihlížet také k prostorovým a personálním podmínkám školy. V případě, že počet zájemců přesahuje prostorové a personální možnosti školy, rozhoduje los. Případné losování proběhne za účasti notáře.

3. Kapacita třídy pro žáky se zdravotním postižením je nejméně 6 a nejvíce 14 žáků, kapacita třídy pro děti s těžkým zdravotním postižením je nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. Ředitelka školy musí při sestavování tříd přihlížet k personálním a prostorovým podmínkám tak, aby jednala v zájmu každého dítěte.

4. Zápis se skládá z části formální a části motivační.

- V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. V praxi to znamená, že vyplní žádost. Žádost o přijetí do naší školy musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení.

- Pokud není dítě dostatečně tělesně a duševně vyspělé a požádá-li  zákonný zástupce při zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení  a ještě doporučením odborného lékaře ( pediatra ) nebo klinického psychologa.

- Pokud nemá žádost o přijetí nebo žádost o odklad řádné náležitosti ( doporučující stanoviska ), odloží ředitelka školy správní řízení  rozhodnutí o přijetí nebo odkladu do doby, než zákonný zástupce ve stanoveném termínu náležitosti doloží. Pokud tak neučiní, žádost se zamítá.

- Motivační část zápisu je složená z neformálních aktivit tj. z rozhovoru s dítětem a z aktivit, které odpovídají věkové vyzrálosti dítěte, jejichž pomocí pedagog orientačně zjišťuje školní připravenost dítěte. Tato část trvá nejdéle 20 minut. Nejedná se o žádné diagnostické testování.

5. Na základě žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce ředitelka školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte do školy. Na základě žádosti o odklad povinné školní docházky rozhoduje ředitelka o jejím odkladu také ve správním řízení.

6. Rozhodnutí o přijetí dítěte  oznamujeme zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na našich internetových stránkách v oddílu věnovaném zápisu. Registrační číslo je přiděleno dítěti u zápisu ( § 183 školského zákona ). Seznam přijatých dětí je vyvěšen po dobu 15 dnů.

Zákonný zástupce dítěte může být vyzván, aby předložil průkaz totožnosti ( § 36, odst. 5, správního řádu ) a rodný list dítěte.

 

Jak můžete pomoci svým dětem před vstupem do školy:

* Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - dávejte mu najevo zájem a při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností.

* Vyprávějte dítěti a čtěte mu.

* Pokud je to možné, pověřujte dítě drobnými úkoly a pracemi.

* Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat a rostlin.

* Vybírejte pro dítě vhodné hry a činnosti a sami se do nich zapojujte.

* Upevňujte prostorovou orientaci dítěte, pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za...

* Trénujte změny denního režimu - ranní vstávání, čas pravidelného ukládání k spánku.

* Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - základní společenská pravidla, komunikace v neznámém prostředí.