Škola Kociánka

Centrum APA

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Projekty ESF / Zrealizované projekty / Centra podpory integrace

Centra podpory integrace

  Partneři projektu

 

 

 logolinkI_bar

 

 

Název projektu: Centra podpory integrace

Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0117

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.2

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Hodláme vytvořit a rozvinout systém poradenských služeb (prostřednictvím Center podpory integrace) poskytovaných celému spektru dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Naší snahou je především vytvoření podmínek pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro tělesnou výchovu. Dále pak podpoříme neformální vzdělávání s cílem zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Zdokonalíme systém vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času aplikací vzdělávacího modulu. Vytvoříme metodický materiál, který bude sloužit v rámci realizovaných typů školení pedagogických pracovníků. Zrealizujeme jednodenní vzdělávací akce s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami.

Naší snahou je skutečné obsahové naplnění národních a mezinárodních norem:

1. Evropská charta sportu pro všechny: zdravotně postižené osoby

2. Evropská Charta Sportu

3. Doporučení Rady ministrů členských zemí EU

4. Zákon 115/2001o podpoře sportu

5. Zákon 561/2004

6. Vyhláška 73/2005 a 62/2007 Sb.

Ty se vyjadřují k potřebnosti vzdělání v oblasti sportu, tělesné výchovy a pohybové rekreace, včetně školení pedagogických pracovníků. Jelikož jsme si vědomi významu pohybových aktivit obecně pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami jako prostředku pro jejich integraci a osobnostně sociální rozvoj, je naší snahou systémově řešit danou problematiku na úrovni krajů s pomocí regionálních speciálně pedagogických center.

Při realizaci projektu se zaměřujeme na tyto skupiny:

a) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) z mateřských škol a přípravných tříd základních škol. Jelikož jsme si vědomi toho, že osobnostní rysy jedince se formují nejvýrazněji již před příchodem do základní školy, hodláme pozitivně a celistvě formovat osobnost dětí se SVP pomocí aplikovaných pohybových aktivit (APA).

b) Žáci základních a středních škol se SVP a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání. Navzdory existence řady mezinárodních i národních norem vztahujících se k vytváření podmínek pro participaci osob se speciálními potřebami ve sportu, tělesné výchově i pohybové rekreaci jsou jejich možnosti značně omezeny. Naší snahou je ve spolupráci s jednotlivými školami realizovat vzdělávací programy s cílem představení APA, jehož obsahem je pasivní i aktivní participace žáků a studentů se SVP. Ve spolupráci s žáky, lékaři a učiteli také vytvoříme a pomůžeme realizovat individuální vzdělávací programy pro tělesnou výchovu.

c) Rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Rodiče představují jednu z klíčových skupin pro život dětí a žáků se SVP. Naší snahou je spolupracovat se sdruženími rodičů a nabídnout jim pomoc při realizaci jednodenní i vícedenních programů. Individuálně nabídneme také servis v podobě poradenské činnosti v oblasti APA.

d) Pracovníci škol a školských zařízení (včetně mateřských škol).

e) Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

f) Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.

Partner projektu: CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE
Adresa:
Štefánikova, 167
Zlín, 760 01
Email: statutar@czp-zk.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Partner projektu: Základní škola, Ostrava - Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace
Adresa:
Čkalovova, 942
Email: zs.ckalovova@gmail.com Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Partner projektu: Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
Adresa:
Kociánka, 6
Brno-Královo Pole, 612 00
Email: sps.kocianka6@bm.orgman.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Partner projektu: Základní škola prof. V. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777
Adresa:
Nám. Př. Otakara, 777
Litovel, 784 01
Email: spec.skola@zraklit.cz

Projektový tým

 


Mgr. Ondra Ješina

hlavní řešitel
 


doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

spoluřešitel
 


PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.

spoluřešitel
 


prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

spoluřešitel

Mgr. Radka Bartoňová

pracovník pro Jihomoravský kraj
 


Bc. Alena Vyskočilová, DiS

odborný pracovník, koordinátor
 


Mgr. Pavla Kukolová

administrativní pracovník
 


Bc. Jiří Veverka, DiS.

webmaster
 


Mgr. Alexandr Gebauer

pracovník pro Moravskoslezký kraj
 


Bc. Tomáš Vyhlídal

pracovník pro Olomoucký kraj
 


Mgr. Zdeněk Hamřík

odborný lektor
 


Mgr. Roman Herink

pracovník pro Zlínský kraj
 


Bc. Michal Škrabánek

pracovník pro Zlínský kraj
www.apa.upol.cz