Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / O naší škole

O naší škole

Na počátku vzniku naší školy stálo několik nadšených lidí,kteří poukazovali na to, že i z dětí, které mají nějaké tělesné postižení a dostane se jim léčby a vzdělání, je možné vychovat lidi tvořící, výborné pracovníky plné radosti ze života a radosti z práce. Po vzoru Jedličkova ústavu v Praze založili nejprve Zemský spolek pro léčbu a výchovu zmrzačelých na Moravě a ve Slezsku. Stalo se tak v roce 1919. Majetkem spolku se brzy stal zámeček s přilehlým parkem,kterému se říkalo Kociánka podle jednoho z bývalých majitelů – brněnského měšťana Kotziana. V roce 1920, po nezbytných adaptačních úpravách zámecké budovy, byla otevřena jedna třída. V roce 1921 byl schválen statut školy s vydanými doplňky učebních osnov pro tělesně postižené žáky.

Současnost školy

Dnes je Kociánka rozlehlým a skutečně moderním areálem. Podílí se formou celé škály nejrůznějších služeb, které zajišťuje Centrum Kociánka (MPSV) na tzv. ucelené rehabilitaci dětí. Součástí ucelené rehabilitace je také vzdělávání (MŠMT). Proto Centrum Kociánka pronajímá budovy škole, kde sídlí převážná část mateřské a základní školy.

www.centrumkocianka.cz

Jaké děti vzděláváme:

Nabízíme péči a vzdělávání dětem zpravidla od 3 let až do ukončení povinné školní docházky. Dle zřizovací listiny školy poskytujeme předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům s tělesným postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. S jiným druhem zdravotního postižení můžeme přijímat děti a žáky pouze do výše 25% na třídu.

Součásti školy:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Základní škola speciální
 • Speciálněpedagogické centrum pro tělesně postižené
 • Školní družina

Co nabízíme (spolu s odborníky Centra Kociánka):

 • internátní pobyt dítěte (týdenní, celoroční)
 • stravování (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina - dle zájmu rodičů)
 • školní družinu nebo Centrum Kociánka nabízí sociální službu denní stacionář
 • pravidelnou rehabilitaci na špičkově vybaveném pracovišti (vodoléčba, laser, magnetoterapie)
 • péči psychologickou a psychoterapeutickou
 • lékařskou péči (pediatr, neurolog, stomatolog)
 • logopedickou péči
 • ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
 • návaznost jednotlivých stupňů vzdělání (od předškolního vzdělávání přes základní vzdělání a střední školy na ul. Křižíkova)
 • nízké počty dětí ve třídách
 • asistenty pedagoga ve všech třídách

Na co se zaměřujeme:

Ve vyučování napomáháme sociálnímu rozvoji dětí a zaměřujeme se na to, aby děti ve škole získávaly množství životních dovedností využitelných v reálném životě. Seznamujeme děti s tématy, která ovlivňují současný život, vedeme je k občanskému životu a ke zdravému životnímu stylu, k pochopení sebe sama a druhých, vychováváme je k samostatnosti, ke zvládání základních dovedností pro řešení problémů, rozvíjíme jejich zájmy tak, aby si jimi v budoucnu dokázaly obohatit nebo naplnit svůj život. Chceme, aby děti byly přesvědčeny, že to, co se učí má nějaký smysl, že se neučí pro školu, ale pro život.

Formou exkurzí, poznávacích výletů a vycházek, škol v přírodě, výjezdů do zahraničí, kontaktů se školami běžného typu a také účastí v nejrůznějších projektech, zprostředkováváme dětem mnoho zážitků a zkušeností, aby si mohly ověřit svoje dovednosti, samostatnost a schopnost orientovat se ve světě za branami školy.

Vyhledáváme, pořizujeme a také sami zhotovujeme nejrůznější pomůcky, které umožňují dětem ve výuce kompenzovat postižení nebo potíže ve výuce.

V neposlední řadě je cílem našeho snažení to, aby škola nebyla pouze místem povinného vzdělávání, ale především místem, kde se všichni cítí dobře a v bezpečí.