Škola Kociánka

Speciálně pedagogické centrum pomáhá dosáhnout kvalitní vzdělání.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Speciálněpedagogické centrum / Dlouhodobá koncepce rozvoje SPC

Dlouhodobá koncepce rozvoje SPC

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka příspěvková organizace

Kociánka 2129/6, 612 00 Brno, tel. 515 504 373

 

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE SPC

 

Oblast inkluze, změny souvisejících s novou legislativou.

V návaznosti na novelu zákona č. 561/200 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.82/2015) bude postupně upravován systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tak jak je specifikováno zejména v §16,.

Žáci se SVP budou vzděláváni s využitím podpůrných opatření, která mají kompenzovat jejich speciální vzdělávací potřeby a vyrovnávat jejich obtíže ve vzdělávání. Těmito opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školních a školských poradenských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.

Podpůrná opatření zahrnují poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, úpravu organizace, obsahu, hodnocení a forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky.

Dále se za podpůrné opatření považuje úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání.

Předpokládá se i využívání kompenzačních pomůcek a podpůrná opatření zahrnují také možnost úpravy očekávaných výstupů ze vzdělávání u definované skupiny žáků, úpravy obsahů vzdělání, které je možné modifikovat nebo obohacovat.

Podpůrná opatření zahrnují také personální posílení výuky jednak asistenty pedagoga, jednak využitím dalšího pedagogického pracovníka (učitel, speciální pedagog)

Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů, podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti, a doporučuje je školské poradenské zařízení dle §15 vyhl. č. 27/2016 Sb. která podrobně ve svých ustanoveních popisuje, jak lze organizačně zajistit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyhláška obsahuje Přehled podpůrných opatření, který podrobně popisuje okolnosti důležité pro přidělení podpůrných opatření podle příslušného stupně podpory, stanovuje tzv. normovanou finanční náročnost, přehled doporučovaných speciálních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek Před definitivním vystavením kontaktuje ŠPZ (školské poradenské zařízení) školu, aby si ověřilo, zda má škola pomůcky, případně zda je reálné zajistit asistenta pedagoga, speciálního pedagoga, služby školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa a za jak dlouhou dobu.

 

Lze předpokládat, že největší podíl na činnostech pracovníků SPC bude představovat diagnostika, a to zejména diagnostika vztahující se k určení míry podpory a doporučení odpovídajících podpůrných opatření. Pravděpodobně se navýší počet vyšetření ale i administrativních úkonů v souvislosti se změnami formulářů a náročností jejich vyplňování.

 

Metodická podpora pedagogům

Je třeba počítat také s nutností výrazně zvýšené metodické podpory směrem k pedagogům běžných škol. Pedagogové využívají především podporu při tvorbě IVP a jejich uplatňování v praxi a metodické vedení asistentů pedagoga.

 

Další okruh představuje poradenskou pomoc školám v oblasti organizačního zabezpečení výuky převážně u integrovaných žáků a řešení praktických dotazů nejen pedagogů škol, ale i rodičů, které směřují k podporám přímo ve výuce, ale i k uplatňování školské legislativy. 

Klienty centra jsou nejen žáci s tělesným postižením, ale i žáci se souběžným postižením více vadami a tak odborní pracovníci SPC spolupracují a i nadále budou rozvíjet úzkou kooperaci s odborníky z dalších školských poradenských zařízení, s lékaři, klinickými psychology a klinickými logopedy. 

 

V souvislosti s úpravami v oblasti RVP ZV (a se zrušením přílohy pro vzdělávání žáků s LMP pro žáky na prvním stupni škol), bude třeba velmi úzké spolupráce s pedagogy, kteří tyto žáky vzdělávají. Všichni tito žáci budou mít IVP, při jehož sestavení budou potřebovat metodickou podporu.

 

Již v loňském školním roce jsme v rámci péče o klienty se souběhem postižení mentálního a tělesného a pro klienty s postižením v oblasti komunikace jsme zařadili práci s dotykovými IT technologiemi.

Do SPC byly pořízeny dva iPady, s jejichž využíváním ve výuce seznamujeme (především na výjezdech do škol) naše klienty a jejich zákonné zástupce. U většiny z nich se výukové aplikace na iPadu setkaly s velmi pozitivní odezvou a tak budeme pokračovat v jejich využívání i nadále.

 


Personální zabezpečení práce v SPC

V souvislosti s výše uvedeným, se personální zabezpečení především na pozici speciálních pedagogů jeví jako nedostatečné, proto budeme usilovat o navýšení počtu pracovníků na pozici speciálního pedagoga alespoň o jeden celý uvazek.

 

Pokud by došlo k navýšení pracovních pozic odborných pracovníků centra, rádi bychom naplnili potřebu metodické podpory pedagogům rozšířením činnosti o

1) semináře pro učitele přímo na jejich pracovištích

2) konzultační setkání s pedagogy a asistenty pedagogů na pracovišti SPC

3) metodickámi schůzkami s výchovnými poradci na pracovišti SPC

 

Pro rodiče, děti a žáky s TP a závažným onemocněním bychom chtěli rozšířit svoje služby o

1) pravidelné schůzky s dětmi určené k rozvoji grafomotoriky a přípravě na školu

2) chtěli bychom nabídnout logopedickou péči

3) podle možností a zájmu i podpůrnou skupinku pro rozvoj dílčích schopností pro žáky 1.stupně ZŠ

 

Rádi bychom zachovali rozdělení klientů podle věku (které je u nás historicky zavedeno (psycholog a speciální pedagog pro předškolní věk) a postupně pracujeme na tom, aby se vyprofilovalo rozdělení na práci s klienty ve věku povinné školní docházky a ve věku středoškolském. To by ovšem předpokládalo pravděpodobně další navýšení na pozici speciálního pedagoga alespoň o poloviční úvazek.

Pak by mohla být posílena činnost v oblasti profesní orientace a podpora přímo na středních školách (především na učebních oborech, kde mají žáci s tělesným postižením velké problémy.

Administrativní zátěž by snad alespoň trochu pomohlo vyřešit posílení o pozici administrativního pracovníka na poloviční úvazek.

 

 

 • Budeme se podílet na úpravě a výkladech školské legislativy a i nadále sledovat veškeré změny v legislativě, spolupracovat s ostatními odborníky (logopedy, dalšími SPC, PPP, příslušným odborem na MŠMT a NUV) tak, abychom mohli poradit a pomoci i v případech vyžadujících velice citlivý a jedinečný způsob řešení.
 • Odborní pracovníci se budou zapojovat i nadále do práce na projektech a podílet se na tvorbě metodických materiálů ve spolupráci s NUV, APSPC, MŠMT a s fakultami speciální pedagogiky v Olomouci i v Brně
 • Prioritou je a bude zajištění optimální podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zařazeným v běžných školách, ale i žákům ve školách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Spolupráce s dalšími školskými zařízeními, které pracují se žáky s tělesným postižením a se žáky s více vadami s cílem vytvořit takové podmínky vzdělávání, které těmto žákům umožní maximální rozvoj osobnosti
 • Preference principu týmové spolupráce
 • S použitím speciálních metod a postupů u integrovaných žáků budeme i nadále sledovat schopnost používat získané vědomosti v běžném životě
 • Při jednání s klienty budeme vždy vytvářet pocit vzájemné důvěry
 • U klientů s těžšími komunikačními problémy se budeme zaměřovat zejména na sociální užití řeči (sdělení svých přání, potřeb), a to i s podporou systémů AAK
 • V oblasti metodické a poradenské se vždy soustředíme na oblast konkrétní péče směrem ke konkrétnímu dítěti, škole i rodině komplexně
 • V oblasti diagnostické na využívání všech dostupných možností k co nejpřesnější diagnostice a z ní vyplývající navržení podporných opatření
 • Všichni pracovníci SPC se budou účastnit dalšího vzdělávání odborných pracovníků center, zvláště v oblastech diagnostika a stanovování míry podpory a doporučování podpůrných opatření

 

Zpracovala Mgr. Eva Čadová, vedoucí SPC