Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace

Plán činností

 

                                  ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE

         Činnosti výchovného poradce vycházejí ze standardních činností

                               vyhlášky 72/2005 Sb. v platném znění

Činnosti

- shromažďování odborných zpráv a informací o žácích

- doplňování údajů do školní matriky (Bakalář)

- spolupráce s pedagogickými pracovníky

- účast při řešení studijních i výchovných problémů, podílení se na navrho-

  vání preventivních opatření, na sledování a vyhodnocování jejich účinnosti

- vedení písemných záznamů o řešení studijních i výchovných problémů

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůr-

  ných opatření

- spolupráce se školním metodikem prevence

- spolupráce s psychologem Centra Kociánka

- spolupráce se sociálními pracovníky Centra Kociánka

- spolupráce s výchovným úsekem Centra Kociánka

- spolupráce se zákonnými zástupci

- spolupráce s jinými organizacemi (OSPOD, SVP, Policie ČR apod.)

- pomoc při rozhodování o další volbě vzdělávací cesty

- vedení dokumentace spojené s volbou povolání, monitoring zájmu žáků

  o další studium a budoucí povolání

- spolupráce s informačním poradenským střediskem úřadu práce

- kontakty a spolupráce se středními školami (dny otevřených dveří …)

- předávání aktuálních informací o přijímacím řízení (letáčky, nástěnka)

Konzultační hodiny

Po 13,30 – 15,00 hod.

nebo po telefonické domluvě (515 504 233, 541 246 641)