Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Součástí školského poradenského pracoviště je výchovný poradce a školní metodik prevence.

ZAJIŠŤOVANÉ PORADENSKÉ SLUŽBY

na základě Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

- poskytování podpůrných opatření, sledování a vyhodnocování jejich účinnosti

- prevence školní neúspěšnosti

- kariérové poradenství spojené s informační a poradenskou podporou k vhodné volbě

          vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

- podpora začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí

- podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných

- průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření

          příznivého sociálního klimatu ve třídě, škole

- včasná intervence při aktuálních problémech žáků, třídních kolektivů

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskrimi-

          nace

- průběžné vyhodnocování účinnosti uskutečňovaných preventivních programů,

- metodická podpora učitelům

- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

- spolupráce s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

- spolupráce se školským poradenským zařízením podle standardních činností uvedených

          ve vyhlášce