Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Projekty ESF / Zrealizované projekty / Centra vizualizace … Ostrava

Centra vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava

Partneři projektu

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz

 

Centra vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava

 

Souhrnné informace o projektu

 

Název projektu: „Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání“

Web projektu:  www.nejsmevsichnistejni.cz

Registrační číslo projektu : CZ. 1.07/1.2.00/08.0110

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prior. osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie(obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin,a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů,které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě.Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením.V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi zákl. a stř. škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům zákl. a stř. škol, vč.žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP,jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzděl. oblastí Člověk a jeho svět,Člověk
a společnost a Občanský vzdělávací základ.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se spec. vzděl. potřebami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu.Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin,především menšiny OZP,protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob,což je 9,9% populace ČR- příloha č.15/1).Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi,kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost,že odlišnost lidí nemusí být problémem,ale východiskem resp. výzvou(viz příloha č.8). Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii,která se projevuje nejen v oblasti národnostní a rasové,ale i ve vztahu k menšině OZP.

 

Projekt poskytne:

žákům vč.žáků se spec.vzděl.potřebami učební opory o problematice menšin,o vztahu majoritní společnosti vůči menšině OZP,o zásadách správné komunikace s jednotlivými skupinami handicapovaných a ukáže příklady dobré a špatné praxe ve využívání potenciálu OZP při jejich integraci do většinové společnosti;

učitelům metodickou podporu v zavádění výuky k různosti do ŠVP ve vzděl. oblastech Člověk a jeho svět,Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

 

Dílčí cíle:

  1. vypracovat a prakticky ověřit výukové opory a metodiku pro výuku k různosti v praxi škol tak, aby školy mohly problematiku výuky k různosti s využitím výsledků projektu zapracovat do ŠVP

  2. vyvinout postupy pro implementaci výuky k různosti do tvorby ŠVP vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (RVP ZV) Člověk a společnost (RVP G) a Občanský vzdělávací základ (RVP SOV)

  3. směřovat výuku žáků k integraci OZP do většinové společnosti

  4. zvýšit kompetence pedagogů pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu/diverzitě všech žáků ke vzdělávání

Příjemce

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava

 

Prezentace (Pdf)