Škola Kociánka

Nové hřiště

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Mateřská škola / Zápis do MŠ

Zápis do MŠ


Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020 bude probíhat v pátek 10.5. 2019, 9 - 16 hodin na pavilonu A.

Termín zveřejnění výsledků zápisu dle pořadových čísel bude zveřejněn 14.5. 2019 na našich internetových stránkách, termín sejmutí je stanoven na 29.5. 2019.

 

 Výsledky zápisu na školní rok 2019/20

 

 Děti přijaté: 1, 2, 3, 5, 6, 8

Děti nepřijaté: 4, 7 

 

 

 

Přijímání dětí do mateřských škol upravuje:

§34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb. /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Do naší Mateřské školy přijímáme pouze děti se zdravotním postižením a to přednostně děti s tělesným postižením, více vadami a děti s poruchou autistického spektra.

Zákonný zástupce u zápisu podává žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Žádost musí být doložena doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení. 

Další podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které dovrší k 31.8. 2019 věku 5ti let              ( povinné předškolní vzdělávání ).

 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) v Mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu :

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - povinné předškolní vzdělávání,

2. děti, které dovrší k 31.8. 2019 4 roky věku,

3. děti, které dovrší k 31.8. 2019 3 roky věku,

4. děti dvouleté,

5. děti, které budou navštěvovat Mateřskou školu v celodenním provozu,

6. děti se zvýšenou sociální potřebností vzniklou v důsledku nepříznivé sociální situace (např.: matka samoživitelka, dítě osiřelé, dítě soudně odebrané zákonnému zástupci….).