Škola Kociánka

Nové hřiště

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Mateřská škola / Informace pro rodiče

Informace

Informace a pokyny pro rodiče:

 

V době od 27.12. 2018 do 1.1. 2019 bude provoz Mateřské školy přerušen. 

 

 

Zápis

Do naší Mateřské školy přijímáme pouze děti se zdravotním postižením a to přednostně děti s postižením tělesným, více vadami a děti s poruchou autistického spektra.

- Zákonný zástupce má možnost podat přihlášku do více mateřských škol. Spolu s přihláškou předloží svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

- Ředitelka mateřské školy - je povinna přihlášku od zákonných zástupců přijmout a rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

- Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které dovrší k 31.8. 2018 věku 5ti let ( povinné předškolní vzdělávání ).

( §50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví).

- Další podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení.

- Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok, k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - povinné předškolní vzdělávání.

/viz. zápis do MŠ - kritéria přijetí/ 

- Zápis do MŠ na šk. rok 2019/2020 bude probíhat v pátek 10. 5. 2019 od 9 do 16 hodin na pavilonu A.

V MŠ zákonní zástupci dostanou:

- potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem

- přihlášku do MŠ

 

Termín zveřejnění výsledku zápisu bude 14. 5. 2019 na internetových stránkách školy a vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ.

Termín sejmutí výsledků zápisu bude 29. 5. 2019.

Proces vzdělávání

- díky vnitřnímu uspořádání školy mají děti možnost navštěvovat kamarády i v jiných třídách bez problémů

- třídy jsou věkově smíšené a mimo třídy zřízené pro děti s PAS nejsou specificky zaměřené, rodiče mají možnost při zápisu do MŠ vznést požadavek na zařazení svého dítěte do konkrétní třídy /např. sourozenci k sobě, kamarádi…/, pokud to možnost jednotlivých tříd dovolí, je požadavek rodičů akceptován. V případě volného místa, může být dítě přijato i během roku.

Svoji charakteristikou jsou si třídy podobné, program je dán ŠVP, který je k nahlédnutí na jednotlivých odděleních MŠ, u vedoucí učitelky MŠ nebo v kanceláři ředitelky školy.

Adaptace dítěte

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chce předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možnost zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb. Další možnosti lze dohodnout mezi rodiči a učitelkou na třídě – dle individuálních potřeb dítěte.