Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Zákon č. 101/2000 Sb.

Zákon č. 101/2000 Sb.

Škola v souladu s předmětem své činnosti zpracovává a uchovává osobní
údaje dětí, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 101/2000 Sb. (tabulka PDF)

  

Informování a poučení zákonných zástupců

při shromažďování osobních údajů dětí a žáků

 

 

Vzdělávání ve škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

Zákonní zástupci dětí a žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. e) školského zákona povinni sdělit škole údaje uvedené v § 28 odst. 2 a odst. 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte ve škole a změny v těchto údajích.

Škola je osobní údaje dětí a žáků oprávněna poskytovat pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo jiným zvláštním zákonem; jiným osobám pouze se souhlasem zákonných zástupců dětí a žáků. Po ukončení vzdělávání ve škole budou osobní údaje dětí a žáků uchovány z důvodu archivace po dobu stanovenou skartačním plánem školy.

Zákonný zástupce dítěte a žáka má právo na informaci o nakládání s osobními údaji svého dítěte u školy. Pokud zákonný zástupce zjistí, nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo školou k porušení povinností, má právo:

  1. požadovat cestou ředitelky školy vysvětlení nebo nápravu tohoto stavu;
  2. obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že škola nevyhoví jeho žádosti;
  3. obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Sdělení výše požadovaných osobních údajů je podmínkou pro zahájení vzdělávání dítěte ve škole.