Škola Kociánka

Mateřská škola a základní škola Brno na Kociánce.

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Školská rada / Jednací řád

Jednací řád

1.

Rada školy se schází dvakrát ročně a dále dle potřeby. Schůze rady školy svolává předseda. Podklady pro jednání rady školy zajišťují členové rady školy a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

2.

Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených radě školy zákonem, z podnětů a návrhů členů rady školy, z podnětů a návrhů zřizovatele školy, z podnětů a návrhů ředitele, z podnětů a návrhů zákonných zástupců a zletilých žáků.

3.

Rada školy projednává informace jednotlivých členů rady školy, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v radě školy. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů rady školy.

4.

Rada školy se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy školy, návrhu rozpočtu školy, zprávy o hospodaření školy a při prvním návrhu na odvolání ředitele školy. V ostatních případech se usnáší rada školy většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení rady školy podepisuje předseda a další pověřený člen rady školy.

5.

Usnesení rady školy vyhotovuje písemně člen rady školy pověřený radou školy. O jednáních rady školy pořizuje záznam člen rady školy pověřený radou školy.

6.

Nejméně jednou ročně rada školy informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy, územně příslušný školský úřad a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy, které rada školy schvaluje. Rada školy zároveň uvede, zda byly projednány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

7.

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení radou školy.

 

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 19.10.2005

 

 

V Brně dne 20.10.2005

Eva Žaludová /předseda rady školy/