Škola Kociánka

Nové hřiště

Provozováno na m@gnetpro
Logo příspěvkové organizace
/ Úvodní strana / Mateřská škola / Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Výsledky zápisu ze dne 11.5. 2018

 

DĚTI PŘIJATÉ: 1, 4, 5, 6

 

DĚTI NEPŘIJATÉ: 2, 3 


Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 bude probíhat v pátek 11.5. 2018, 9 - 16 hodin na pavilonu A.

Termín zveřejnění výsledku zápisu bude 15.5. 2018 na našich internetových stránkách a na vstupu do Mateřské školy pav.A,
termín sejmutí  je stanoven na 30.5. 2018.

 

 

Přijímání dětí do mateřských škol upravuje:

§34 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb. /správní řád/ ve znění pozdějších předpisů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Do naší Mateřské školy přijímáme pouze děti se zdravotním postižením a to přednostně děti s tělesným postižením, více vadami a děti s poruchou autistického spektra.

Zákonný zástupce u zápisu podává žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Žádost musí být doložena doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení. 

Další podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, které dovrší k 31.8. 2018 věku 5ti let              ( povinné předškolní vzdělávání ).

 

Kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon) v Mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu :

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky - povinné předškolní vzdělávání,

2. děti, které dovrší k 31.8. 2018 4 roky věku,

3. děti, které dovrší k 31.8. 2018 3 roky věku,

4. děti dvouleté,

5. děti, které budou navštěvovat Mateřskou školu v celodenním provozu,

6. děti se zvýšenou sociální potřebností vzniklou v důsledku nepříznivé sociální situace (např.: matka samoživitelka, dítě osiřelé, dítě soudně odebrané zákonnému zástupci….).